Burgemeester de Bruïnelaan 140 Zwijndrecht
06-30569412
info@skininmotion.nl

Privacy


Privacy statement

Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie
Burgemeester de Bruïnelaan 140-4,
3331 AJ Zwijndrecht
T: 06-30569412 ● E: info@skininmotion.nl ● I: www.skininmotion.nl

Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie respecteert jouw privacy en zal er alles aan doen om vertrouwelijk om te gaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. We raden je aan deze privacy verklaring aandachtig door te nemen.

Contactgegevens:
Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie is gevestigd aan Burgemeester de Bruïnelaan 140, 3331 AJ Zwijndrecht. Sanne van Rooijen is de functionaris gegevensbescherming van Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie. Zij is te bereiken via onderstaande contactgegevens.
                T: 06-30569412 E:info@skininmotion.nl I: www.skininmotion.nl

Gegevens die wij verwerken
In het kader van de dienstverlening verwerkt Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie de volgende persoonlijke gegevens:
• Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, burgerservicenummer (BSN), genetische gegevens en gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skininmotion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
• Gegevens omtrent de gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van huidtherapeutische verrichtingen(en). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier in ZorgAdmin. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw (huis)arts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
• Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten de privacy-rechten worden gewaarborgd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Als zorgaanbieders is Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
• Uitwisseling van jouw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met de (huis)arts) vindt, nadat hiervoor toestemming is gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
• In geanonimiseerde vorm worden jouw gegevens gebruikt voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• In verband met de betaling van jouw nota door de zorgverzekeraar worden jouw gegevens van de verrichte behandeling of levering van huidtherapeutische verrichting(en), na het verlenen van toestemming, via een beveiligde verbinding aan de zorgverzekeraar verstrekt.
• Voor een adequate zorgverlening is vereist dat Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie over jouw medische gegevens beschikt. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met jou aangaan, noteren wij de gegevens omtrent de gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van huidtherapeutische verrichting(en).
• Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie enkel gebruik van gegevens waaruit jouw identiteit niet is af te leiden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: ZorgAdmin, Vecozo, Livit, Ovis, ZorgMail en ZorgDomein.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het bewaren van de medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@skininmotion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Skin in Motion Huid- & Oedeemtherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@skininmotion.nl

Download hier de privacy statement als .pdf.